.vc_custom_1599658058933{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1536517814264{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1538463726930{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1538738719155{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1540296402011{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 120px !important;background-color: rgba(0,0,0,0.19) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}.vc_custom_1538567746550{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1599658129517{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1599658164347{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1599658179253{margin-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1599672678909{margin-bottom: -200px !important;}.vc_custom_1631810924056{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}.vc_custom_1540210400496{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}.vc_custom_1560250957375{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250964780{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250972113{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250978712{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250957375{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250964780{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250972113{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250978712{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250957375{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250964780{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250972113{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1560250978712{margin-right: 2px !important;margin-left: 2px !important;}.vc_custom_1539181456615{background-color: #333333 !important;}

Etiket: film medya ajansı